Ostale storitve

Hišniška dela, čiščenje in urejanje okolice, urejanje zavarovanj, termovizija, prenove stavb, itd.

Hišniško vzdrževalna dela

Obseg hišniških del zajema popravila na objektu v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem na skupnih delih in napravah v skladu s pristojnostmi in deli, ki jih lahko vzdrževalec izvede.

 • Pregled objekta in skupnih prostorov,
 • menjava žarnic in stekel plafonier,
 • nastavljanje časovnega stikala stopniščnih luči,
 • menjava stikal, varovalk,
 • manjša mizarska popravila skupnih oken in vrat (ključavnice, ščiti, zapirala),
 • opravljanje manjših vzdrževalnih in intervencijskih del na skupnih delih in napravah,
 • popravilo električne ključavnice,
 • preverjanje in skrb za delovanje požarnovarnostnih naprav ter skupnih naprav in inštalacij,
 • evidentiranje posameznih vzdrževalnih del za izdelavo plana vzdrževanja,
 • ostala opravila v skladu z dogovorom s predstavniki.
  Potrebujete pomoč naših hišnikov? Kontaktirajte nas na telefon 05 / 333 10 20.
Čiščenje skupnih prostorov in urejanje zunanje okolice objektov

Čiščenje skupnih prostorov

Okolica vaše stavbe in skupni prostori v njej so lahko z našo pomočjo čisti in urejeni. Čiščenje lahko zajema čiščenje skupnih prostorov in delov stopnišča, kletni hodnik, vhodne avle, kabine dvigal, stopniščne ograje, svetila, pobiranje odpadkov in praznjenje košev itd. ter čiščenje skupnega funkcionalnega zemljišča.

Pogostost, način in obseg čiščenja ter urejanja okolice se določi z dogovorom z lastniki.

Dela izvajamo v sodelovanju z zunanjimi izvajalci.

Urejanje zunanje okolice objekta

V okviru urejanja okolice, lahko našim strankam ponudimo generalno čiščenje okolice, vrtnarska opravila: košenje trave, urejanje zelenja.

Pogostost, način in obseg čiščenja ter urejanja okolice se določi po dogovoru z etažnimi lastniki.

Urejanje zavarovanj

V okviru upravljanja nudimo našim strankam možnost sklenitve požarnega zavarovanja (zavarovanja nepremičnin z dodatnim kritjem za izliv vode) ter stanovanjskega zavarovanja (zavarovanja premičnin). Stanovalci, ki želijo skleniti zavarovanje, le-to storijo z vplačilom priloženih položnic – PROSTOVOLJNO.

Splošno o kolektivnem zavarovanju

Pri sklenitvi zavarovanja je potrebno upoštevati dejstvo, kateri predmeti so zavarovani in pred katerimi nevarnostmi. Iz te določbe izhaja upravičenost do zavarovalnine (odškodnine), ki nastopi v primerih poškodb ali uničenj zavarovanih predmetov (nepremičnin ali premičnin) zaradi vzrokov, ki so navedeni kot nevarnosti.

Glede na to, da so v večstanovanjski hiši posamezne enote (stanovanja) v zasebni lasti, skupni deli (streha, stene, itd.) pa v solasti lastnikov posameznih enot (po ti. solastniških deležih), se tudi sklenitev zavarovanja in obračunavanje škod tako obravnava. Pri sklenitvi zavarovanja, npr. požarnega, se kot osnova upošteva stanovanje, je pa s tem sklenjeno tudi zavarovanje za skupne dele, glede na solastniški delež. V primeru škode, npr. če vihar poškoduje okno v stanovanju, je upravičenec do odškodnine sklenitelj zavarovanja – lastnik, v primeru poškodbe okna v skupnih prostorih pa so upravičenci do odškodnine sklenitelji zavarovanja po solastniških deležih.

Požarno zavarovanje s kritjem izliva vode

Požarno zavarovanje krije uničenje ali poškodbo, zavarovanih stvari zaradi naslednjih temeljnih nevarnosti: požara, strele, eksplozije, viharja, toče. S požarnim zavarovanjem zavarujemo zgradbo kot celoto z vsemi vgrajenimi instalacijami ter drugo vgrajeno mehansko opremo. Zavarovani so deli etažne lastnine, ki so skupni ( tla, stene, strop, napeljave, skupni deli objekta (temelji, streha, fasada), skupni prostori objekta (vetrolov, stopnišče, hodniki, podstrešje, pralnica, itd.), stekla na skupnih delih objekta in vgrajena oprema, ki služi celotnemu objektu) v pripadajočem deležu glede na vaš solastniški delež. Prav tako so zavarovani deli objekta v vašem stanovanju (stene, tlaki, okna).

Dodatno kritje izliva vode krije škodo v stanovanju in v skupnih prostorih, ki nastane zaradi izlitja vode ( iz inštalacij, odtočnih cevi ter drugih naprav priključenih na cevovodno omrežje), do katerega je prišlo zaradi poškodovanja, loma, počenja zatajitve. Zavarovanje krije škodo na nepremičnin sklenitelja zavarovanja(npr. parket, omet, …brez premičnin v stanovanju (pohištvo, dodatna vgrajena oprema ..) Škodo na premičninah krije stanovanjsko zavarovanje. Iz naslova požarnega zavarovanja z kritjem izliva vode niso pokrite škode, ki nastanejo tretjim osebam ( npr. v spodnjem stanovanju ), prav tako ne krije škode zaradi dotrajanosti, izrabljenosti, izliva vode iz odprtih pip, izliva vode iz žlebov.

Stanovanjsko zavarovanje

Zavarovanje stanovanjskih premičnin krije uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi požara, strele(direktni udar), eksplozije, viharja, toče, poplave, izliva vode, plazu ter vlomske tatvine in ropa zavarovanih stvari. Vključena je tudi odgovornost družinskih članov do tretjih oseb ( npr: vaš otrok s kolesom podrsa drug avto, vaš pes koga ugrizne, itd. ). V zavarovanje je vključeno tudi zavarovanje pleska in oblog ter stekla v stanovanju.

Podrobnejše pogoje zavarovanja lahko dobite pri upravniku ali na spletni strani zavarovalnice.

Organizacija požarne varnosti

Upravniki večstanovanjskih stavb in poslovnih objektov organiziramo izvajnje storitve varstva pred požarom in s tem povezanega varovanja ljudi, premoženja in bivanjskega okolja. V okviru navedenega se za objekt določi Požarni red ter druge ukrepe povezane z požarno varnostjo v objektu.

Organiziramo in izvajamo storitve varstva pred požarom na objektih in premoženju naročnika:

Izdelamo požarni red ter požarne in evakuacijske načrte.
Lastniki ali uporabniki stanovanjskih ali poslovnih objektov morate imeti izdelan načrt, v katerem je predstavljena celotna organizacija in ukrepi za varstvo pred požarom ter navodila za ravnanje v primeru požara. Objekte opremimo z opozorilnimi znaki in gasilskimi aparati.

Organiziramo kontrolne preglede gasilnikov in naprav za gašenje.

Vodimo predpisano dokumentacijo v zvezi s kontrolo in vzdrževanjem gasilskega orodja in opreme.

Vas obveščamo glede požarne varnosti na objektu.

Za izvajanje ukrepov varstva pred požarom skrbijo vsi lastniki kakor tudi vsi stanovalci in obiskovalci v skladu z določili požarnega reda, predpisi s področja požarne varnosti ter obveznostmi, ki jih imajo v skladu z uporabo objekta. Navodila za varstvo pred požarom veljajo tako za stanovalce kot za obiskovalce v času, ko se nahajajo v objektu.

Termovizija

Vedno večji stroški ogrevanja in želja po nižanju stroškov in zdravem bivalnem okolju, so postavila nova merila in smernice tudi v gradbeništvu.

Infrardeča termografija omogoča hitro, enostavno odkrivanje napak in toplotnih izgub objekta ter slikovni prikaz toplotne porazdelitve po površini.

Prenove stavb

Pomoč pri prenovi stavb

Pošljite nam vprašanja oziroma povpraševanje preko spodnjega kontaktnega obrazca ali nam pišite na upravljanje@fertis.si:

Kontakt

Dosežete nas lahko preko priloženih kontaktov

FERTIS D.O.O.

Vojkova cesta 61 A
5000 Nova Gorica

05 333 10 20

040 451 025

05 333 10 21 (faks)

upravljanje@fertis.si

Pošljite nam sporočilo

Z uporabo tega obrazca se strinjate s shranjevanjem in obdelavo vaših podatkov na spletni strani fertis.si. Več o pogojih na strani "Politika zasebnosti".

2 + 11 =